මුල් පිටුව | පරිපාලනය | කලාප කාර්යාල | පාසල් දත්ත පාදකය | ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය | සම්බන්ධතාව
 ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  - පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරුමැද පළාත.
www.000webhost.com
19th, December, 2018
ඩෙංගු මර්දනය පිළිබද විශේෂ වැඩසටහන
30/2017 අංක දරණ චක්‍ර ලේඛය අනුව පහත සඳහන් අයුරින් 217. ජූලි මස 28, 29 සහ 30 තෙදින තුල පළාතේ සියළු පාසල් වල ඩෙංගු මර්දනය පිළිබද වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කල යුතු බව පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ තුමිය දන්වා සිටී.

එම දිනයන් හි 3-5, 6-9 සහ 12 ශ්‍රේණි සඳහා විභාගය පැවැත්විය යුතු අතර 10-11 සිසුන් සහ ගුරු වරුන් සහභාගී කරගෙන මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කල යුතු අතර විභාගය සඳහා සහභාගී වන සිසුන් විභාග කටයුතු වලින් පසුව සහභාගී කරවාගත යුතු බවට වැඩි දුරටත් දන්වා සිටී.
Provincial Director of Education ------- Provincial Department of Education - NCP ------ 2017-07-26

අමුත්තෙක් ( Isuranga ) 2018-07-17 - 01:49:11
අමුත්තෙක් ( grad5 ) 2017-11-19 - 07:49:17
අමුත්තෙක් ( 891212186v ) 2017-09-24 - 02:17:54
අමුත්තෙක් ( Shifan ) 2017-07-29 - 01:41:30
Eassy way
අමුත්තෙක් ( kasun ) 2017-07-28 - 12:19:49
neyamae

ඔබේ නම